Mikołaj Święty w dziecięcych pracach ujęty- KONKURS PLASTYCZNY

  2020-11-19

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VI) do wzięcia udziału w świątecznym konkursie plastycznym pod hasłem "Mikołaj Święty w dziecięcych pracach ujęty). 
Na prace dzieci przesłane drogą pocztową czekamy do 18 grudnia br.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu umieszczonym poniżej.

Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Mikołaj Święty w dziecięcych pracach ujęty” 

Organizator:  

Dom Kultury „Modraczek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" w Bydgoszczy  

ul. Ogrody 15, 85-870 Bydgoszcz, tel: 787-097-639 


Cele konkursu 

- podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowej 

- rozwijanie twórczości dziecięcej 

- pobudzanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności manualnych i plastycznych 

- stworzenie możliwość prezentacji własnej pracy  

 
Założenia i warunki udziału w konkursie 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:  

uczniowie klas I-III 

uczniowie klas IV-VI 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę zgodną z tematem konkursu. 

3. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną - rysunek, malarstwo, collage, wyklejanka. W formacie A4 lub A3. 

5. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane uczestnika konkursu umieszczone na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, klasa oraz karta zgłoszeniowa i oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (Karta zgłoszeniowa i zgoda rodziców/opiekunów)

6. Prace należy przesłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do 18 grudnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Dom Kultury „Modraczek” ul. Ogrody 15, 85-870 Bydgoszcz z dopiskiem: Konkurs plastyczny " Mikołaj Święty w dziecięcych pracach ujęty" 

7. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.  

Kryteria oceniania 

1. Prace oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność kompozycji, zgodność z tematem, estetyka oraz zaangażowanie w jej przygotowanie. 

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu w dwóch kategoriach. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwracalna. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia 2021 roku poprzez ogłoszenie laureatów i wyeksponowanie zwycięskich prac na stronie internetowej www.modraczek.smbudowlani.pl oraz na fanpage Domu Kultury "Modraczek"