Wyniki biegu i zaproszenie do dalszej zabawy

  2020-10-01

Czas na zaprezentowanie wyników z Biegu SM „Budowlani” 
wSpółdzielenia pasji do biegania Razem ale osobno 
Tabelę wyników znajdą Państwo TU
Medale i nagrody dostarczymy Państwu drogą pocztową.
A już teraz zapraszamy do kolejnej odsłony naszej zabawy tym razem będziemy biegać i jeździć na rowerze.

Aktywnie z SM „Budowlani”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału do wspólnej zabawy biegowej i jeździe rowerowej.

Nasza propozycja dotyczy przedsięwzięcia, które zrealizujemy wspólnie, ale osobno z uwagi na obowiązujące obostrzenia. Integracja z zachowaniem zasad bezpieczeństwa!

Zapraszamy do

wSpółdzielenia pasji do biegania i zbierania rowerowych kilometrów

Razem ale osobno.

Proponujemy Państwu wirtualną rywalizację w bieganiu na dystansie 5 i 10 km oraz zbieranie rowerowych kilometrów o nagrodę Prezesa SM „Budowlani”, a poniżej kilka zasad naszej zabawy:

1. Organizatorem zabawy  Aktywnie z SM „Budowlani” jest Dom Kultury „Modraczek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

2. Rywalizacja przeprowadzona będzie w terminie od 3 października do 15 listopada tego roku. Do wzięcia udziału w konkursie biegowym niezbędne jest dysponowanie urządzeniem mobilnym z funkcją GPS, a zakwalifikowanie wyniku wymagać będzie zarejestrowania go z urządzeniem przy włączonym GPS i oczywiście wykonania go siłą własnych mięśni.

3. Celem zabawy Aktywnie z SM „Budowlani”  jest propagowanie aktywności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja we wspólnej realizacji zadania. Będziemy biegać i jeździć na rowerze razem, ale każdy w innym czasie i w innym miejscu na naszych osiedlach. Łączyć nas będzie wSpółdzielenie się pasją do biegania i zbierania rowerowych kilometrów.

4. Jednak zastrzegamy sobie prawo do usunięcia uczestnika z rywalizacji w przypadku wykrycia prób fałszowania wyników.

5. W zabawie Aktywnie z SM „Budowlani”  mogą wziąć udział mieszkańcy naszych osiedli niezależnie od wieku, pracownicy Spółdzielni oraz sympatycy.

6. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest przesłanie na adres modraczek@smbudowlani.pl zrzutu ekranu endomondo (lub z innego urządzenia pomiarowego) z przebytą trasą, wynikiem i zdjęciem z biegu lub jazdy rowerowej oraz zdjęcia z biegu lub jazdy rowerowej, na którym musi być logo Spółdzielni, czy to na koszulce biegacza, czy to na budynku na trasie biegowej. Tu już liczymy na pomysłowość naszych uczestników. Przesłanie do nas zdjęcia będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie Spółdzielni, Modraczka i fanpage'u.

7. Po zakończeniu czasu trwania rywalizacji każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal (odbiór w DK „Modraczek”).

8. Spośród uczestników, którzy spełnili wymogi określone powyżej i nie zostali wykluczeni z udziału w rywalizacji, Organizator wyróżni:
- trzech biegaczy w dystansie 5 i 10 km, którzy osiągnęli kolejno najlepszy czas na danym dystansie na podstawie danych nadesłanych do nas przez Uczestników- najlepsi biegacze otrzymają nagrody Prezesa SM „Budowlani”. 
- trzech rowerzystów, którzy podczas całego czasu trwania rywalizacji zbiorą największą ilość kilometrów na podstawie danych nadesłanych do nas przez Uczestników- najlepsi rowerzyści otrzymają nagrodę Prezesa SM „Budowlani”

9. Regulamin jest dostępny na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” i Domu Kultury „Modraczek”

10. Adres kontaktowy Organizatora to : modraczek@smbudowlani.pl

Serdecznie zapraszamy do wspólnego, ale oddzielnie biegania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Aktywnie z SM „Budowlani”

1. Administratorem danych osobowych podawanych w związku z organizacją zabawy Aktywnie z SM „Budowlani” jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” (dalej jako „Spółdzielnia”) w Bydgoszczy - siedziba: 85-858 Bydgoszcz, ul. Boya-Żeleńskiego 1;

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt ze Spółdzielnią jako Administratorem Danych Osobowych:

telefonicznie: 52 366 44 00

drogą elektroniczną: sekretariat@smbudowlani.pl

3. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

telefonicznie: 52 323 44 50

drogą elektroniczną: rodo@smbudowlani.pl

4. Państwa dane osobowe, będą wykorzystywane w celu zorganizowania zabawy biegowej – w szczególności poprzez zagwarantowanie warunków równych dla wszystkich uczestników oraz zamieszczenia relacji z wydarzenia na stronach internetowych Spółdzielni, w szczególności na oficjalne stronie Spółdzielni, Domu Kultury „Modraczek” oraz fanpage'u na serwisie Facebook – w zakresie zdjęć nadsyłanych przez uczestników.

5. Przesłanie zdjęcia uczestnika oraz zrzutu z ekranu i jego zamieszczenie w wyżej wymienionych mediach jest warunkiem udziału w organizowanej zabawie – w tym zakresie dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanego wydarzenia. Po okresie trwania wydarzenia podstawą prawną do zachowania minimalnego zakresu danych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w postaci uzasadnionego interesu związanego z wykazaniem rzetelnego wyłonienia zwycięzców – przez czas wskazany w punkcie 7.

6. Wszystkim uczestnikom przysługują prawa:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) danych,

usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

do ograniczenia przetwarzania danych,

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

7. Spółdzielnia będzie przechowywać dane osobowe zgromadzone w związku z organizacją zabawy Aktywnie z SM „Budowlani” przez czas trwania wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z wyłonieniem zwycięzców. Po tym okresie zdjęcia w ramach relacji z wydarzenia pozostaną na wyżej wskazanych stronach internetowych – każdy z uczestników będzie jednak mógł zwrócić się z żądaniem usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.