Bieg SM Budowlani

  2020-08-09

Bieg SM „Budowlani”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału do wspólnej zabawy biegowej.

Nasza propozycja dotyczy przedsięwzięcia, które zrealizujemy wspólnie, ale osobno z uwagi na obowiązujące obostrzenia. Integracja z zachowaniem zasad bezpieczeństwa!

Zapraszamy do

wSpółdzielenia pasji do biegania

Razem ale osobno.

Proponujemy Państwu wirtualną rywalizację w bieganiu na dystansie 5 i 10 km o nagrodę Prezesa SM „Budowlani”, a poniżej kilka zasad naszej zabawy:

1. Organizatorem zabawy biegowej jest Dom Kultury „Modraczek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

2. Rywalizacja przeprowadzona będzie w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia tego roku. Do wzięcia udziału w konkursie biegowym niezbędne jest dysponowanie urządzeniem mobilnym z funkcją GPS, a zakwalifikowanie wyniku wymagać będzie zarejestrowania go z urządzeniem przy włączonym GPS i oczywiście wykonania go siłą własnych mięśni.

3. Celem zabawy biegowej jest propagowanie aktywności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja we wspólnej realizacji zadania. Będziemy biegać razem, ale każdy w innym czasie i w innym miejscu na naszych osiedlach. Łączyć nas będzie wSpółdzielenie się pasją do biegania.

4. Jednak zastrzegamy sobie prawo do usunięcia uczestnika z rywalizacji w przypadku wykrycia prób fałszowania wyników.

5. W zabawie biegowej mogą wziąć udział mieszkańcy naszych osiedli niezależnie od wieku, pracownicy Spółdzielni oraz sympatycy.

6. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest przesłanie na adres modraczek@smbudowlani.pl zrzutu ekranu endomondo (lub z innego urządzenia pomiarowego) z przebytą trasą, wynikiem i zdjęciem z biegu oraz zdjęcia z biegu, na którym musi być logo Spółdzielni, czy to na koszulce biegacza, czy to na budynku na trasie biegowej. Tu już liczymy na pomysłowość naszych uczestników. Przesłanie do nas zdjęcia będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie Spółdzielni, Modraczka i fanpage'u.

7. Po zakończeniu czasu trwania rywalizacji każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal (odbiór w DK Modraczek”).

8. Spośród uczestników, którzy spełnili wymogi określone powyżej i nie zostali wykluczeni z udziału w rywalizacji, Organizator wyróżni troje biegaczy w dystansie 5 i 10 km, którzy osiągnęli kolejno najlepszy czas na danym dystansie na podstawie danych nadesłanych do nas przez Uczestników- najlepsi biegacze otrzymają nagrody Prezesa SM „Budowlani”.

9. Regulamin jest dostępny na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” i Domu Kultury „Modraczek”

10. Adres kontaktowy Organizatora to : modraczek@smbudowlani.pl

Serdecznie zapraszamy do wspólnego, ale oddzielnie biegania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Bieg SM „Budowlani”

1. Administratorem danych osobowych podawanych w związku z organizacją zabawy biegowej jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” (dalej jako „Spółdzielnia”) w Bydgoszczy - siedziba: 85-858 Bydgoszcz, ul. Boya-Żeleńskiego 1;

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt ze Spółdzielnią jako Administratorem Danych Osobowych:

o telefonicznie: 52 366 44 00

o drogą elektroniczną: sekretariat@smbudowlani.pl

3. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

o telefonicznie: 52 323 44 50

o drogą elektroniczną: rodo@smbudowlani.pl

4. Państwa dane osobowe, będą wykorzystywane w celu zorganizowania zabawy biegowej – w szczególności poprzez zagwarantowanie warunków równych dla wszystkich uczestników oraz zamieszczenia relacji z wydarzenia na stronach internetowych Spółdzielni, w szczególności na oficjalne stronie Spółdzielni, Domu Kultury „Modraczek” oraz fanpage'u na serwisie Facebook – w zakresie zdjęć nadsyłanych przez uczestników.

5. Przesłanie zdjęcia uczestnika oraz zrzutu z ekranu i jego zamieszczenie w wyżej wymienionych mediach jest warunkiem udziału w organizowanej zabawie – w tym zakresie dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanego wydarzenia. Po okresie trwania wydarzenia podstawą prawną do zachowania minimalnego zakresu danych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w postaci uzasadnionego interesu związanego z wykazaniem rzetelnego wyłonienia zwycięzców – przez czas wskazany w punkcie 7.

6. Wszystkim uczestnikom przetwarza przysługują prawa:

o dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

o sprostowania (poprawiania) danych,

o usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

o do ograniczenia przetwarzania danych,

o do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

o wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

7. Spółdzielnia będzie przechowywać dane osobowe zgromadzone w związku z organizacją zabawy biegowej przez czas trwania wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z wyłonieniem zwycięzców. Po tym okresie zdjęcia w ramach relacji z wydarzenia pozostaną na wyżej wskazanych stronach internetowych – każdy z uczestników będzie jednak mógł zwrócić się z żądaniem usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.