KONKURS !!

  2020-01-09

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walentynkowym Trójboju Rodzinnym. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 lutego 2020 roku. Regulamin i karta uczestnika poniżej.

Regulamin Walentynkowego Trójboju Rodzinnego

1.  Organizator

·         Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Modraczek” ul. Ogrody 15 85-870, Bydgoszcz telefon: 787-097-639 e-mail: modraczek@smbudowlani.pl.

 2. Cele konkursu:

·         Zacieśniane więzi rodzinnych przy wspólnym wykonywaniu zadań.

·         Popularyzacja święta, którego dotyczy trójbój.

·         Aktywizacja rodzin w życiu kulturalno-społecznym miasta.

 3. Zasady trójboju

W trójboju uczestniczy cała rodzina (mama tata i dzieci). Konkurs składa się z 3 etapów.

·          konkurs fotograficzny

·          konkurs wokalny

·          rodzinne podchody/konkurs plastyczny

    a.  Konkurs fotograficzny

 Konkurs fotograficzny polega na zrobieniu rodzinnego zdjęcia związanego z daną tematyką (np. święta, walentynki itp.) Technika zdjęcia jest dowolna, Można zrobić tzw. Selfie lub zdjęcie z „samowyzwalacza”. Prace można przesyłać na adres modraczek@smbudowlani.pl, na płycie CD lub wydrukowane. W konkursie fotograficznym głównym inicjatorem pracy jest mama. 

b. Konkurs wokalny

Odbywa się na zasadzie programu „Szansa na sukces”.  Prowadzący wybiera utwór poprzez losowanie. Muzyka leci z podkładu, a tekst wyświetlany jest na ekranie rzutnika. Występ będą oceniać osoby losowo wybrane z publiczności w skali od 1 do 5. Konkurs odbędzie się na finałowym spotkaniu trójboju zwanym dalej „Galą rozdania nagród”. Piosenkę wybraną losowo śpiewa tata.

c. Rodzinne podchody/konkurs plastyczny

Rodzinne podchody (nie dotyczy Trójboju Walentynkowego) to zadanie dla całej rodziny. Należy zgłosić się do Domu Kultury Modraczek w celu otrzymania podpowiedzi, która dotyczy danego miejsca w Bydgoszczy i okolicach. Zagadka będzie podawana w formie wierszyka. Należy zrobić zdjęcie przy obiekcie i przesłać na adres: modraczek@smbudowlani.pl. Za tę konkurencje przyznawane są punkty.

§  Pierwsze miejsce 10 punktów

§  Drugie miejsce 7 punktów

§  3 miejsce 4 punkty

§  Kolejne miejsca 2 punkty

*  Konkurs plastyczny (zamiast rodzinnych podchodów – dotyczy Trójboju Walentynkowego)

Zasady podobne do rodzinnych podchodów z tą różnicą, że dziecko rysuje dany obiekt. Prace należy dostarczać do D.K. Modraczek. 

W trójboju bierze udział co najmniej 5 lub 10 rodzin.  Punkty ze wszystkich konkurencji się zsumują. Wygrywa rodzina, która zdobędzie najwięcej punktów.

4. Nagrody

·         Nagrodami w konkursie są dyplomy, natomiast dla laureatów pamiątkowe puchary.

5. Zgłoszenia

·         Warunkiem uczestnictwa w trójboju jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej na adres e-mail: modraczek@smbudowlani.pl lub przekazanie osobiście do Domu Kultury „Modraczek”.

6. Pozostałe ustalenia

·         Rozdanie nagród odbędzie się na „Gali rozdania nagród” 14 lutego 2020, godz. 18:00.  Galę zwieńczy występ specjalnego gościa.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania konkursu bez podania przyczyny.

·         Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.


Informacji udziela: Paweł Górka telefon: 787-097-639

Karta zgłoszeniowa rodziny

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

 

Nazwa zespołu rodziny

 

Liczba osób w rodzinie

 

Kontakt do kapitana

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

………………………………………....................................................

imię i nazwisko kapitana drużyny

 

przez Dom Kultury „Modraczek” ul. Ogrody 15, 85-870, Bydgoszcz zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury „Modraczek” ul. Ogrody 15, 85- 870, Bydgoszcz. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku członków rodziny, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii na stronie internetowej D.K „Modraczek” oraz na fanpagu placówki. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

                                                                                      
                                                                                              -------------------------------------
                                                                                                          Data i podpis