KONKURS PLASTYCZNY

  2019-11-11

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Życzenia świąteczne dla mieszkańców mojego osiedla".

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA MIESZKAŃCÓW MOJEGO OSIEDLA”
Cele konkursu:
- ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci,
- rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności,
- promowanie aktywności twórczej dzieci,
- możliwość prezentacji swoich prac na forum osiedla.
Organizator konkursu:
Rady Osiedli SMB „Na Wyżynach”, „Centrum” i „Na Skarpie”
Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie w/w osiedli.
2. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.
3. Prace konkursowe przekazywane są do koordynatorów konkursu w poszczególnych placówkach do 29 listopada 2019 r.
4. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane:
- imię i nazwisko autora,
- wiek uczestnika,
- adres zamieszkania,
- klasa,
- oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
5. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.
6. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa nieodpłatnie Organizator Konkursu.
8. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
- swoboda posługiwania się wybranymi technikami,
- innowacyjność ich przedstawienia,
- zaangażowanie w przygotowanie prac,
Harmonogram konkursu:
1. Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2019r.
2. Zakończenie konkursu przewidziane jest na koniec listopada 2019r.
Zadanie konkursowe:
1. Kartka świąteczna z życzeniami dla mieszkańców naszego osiedla
Nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Fundatorem nagród jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2019r.
2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w grudniu 2019r.
3. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na łamach informatora SMB „Tu Mieszkam”.